Poziv za prikupljanje ponuda za prodaju rashodovane stalne imovine

Na osnovu člana 22 Statuta Društva za telekomunikacije «Mtel» d.o.o. i Odluke direktora «Mtel» d.o.o. o prodaji prodaji rashodovane stalne imovine (akt br. 4357 od 12.02.2018.godine), «Mtel» d.o.o. objavljuje

      POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU RASHODOVANE STALNE IMOVINE

 1. Predmet prodaje je rashodovana stalna imovina (u daljem tekstu: Oprema), čija je specifikacija data u Prilogu 1 ovog poziva.

Predmetnu imovinu čini opasan elektronski otpad.

 1. Predmetna Oprema nalazi se u magacinu Društva za telekomunikacije «Mtel» d.o.o., Ćemovsko Polje bb, Podgorica.
 2. Zainteresovanom ponuđaču nije limitirana količina opreme koju može da kupi. Prednost imaju ponuđači koji daju ponudu za cjelokupnu količinu Opreme.
 3. Predmetna Oprema se prodaje u viđenom stanju i bez prava na naknadnu reklamaciju. Izabrani ponuđač je dužan da organizuje utovar i transport kupljene Opreme iz magacina Mtel-a , te Mtel ne može imati nikakvih dodatnih troškova po ovom osnovu.
 4. Zainteresovani ponudjači predmetnu Opremu mogu pogledati počev od 19.02.2018.godine zaključno sa 22.02.2018.godine, od 11:00 do 14:00  sati, u magacinu Zetatrans, uz prethodnu najavu putem telefona ili e-maila.
 5. Ponuda treba da sadrži:
 • Naziv, sjedište i PIB pravnog lica;
 • Vrijednost ponude izražene u EUR-ima po kilogramu otkupljene Opreme  (cijene moraju biti zaokružene na dvije decimale);
 • Dozvolu za sakupljanje i transport opasnog otpada, izdatu od strane nadležnog organa;
 • Dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu od 1.000,00 € (koji se vraća u slučaju da ponuđač ne bude izabran, u roku od tri dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača). Depozit će se računati u kupoprodajnu cijenu  izabranog ponuđača. Broj žiro računa za uplatu depozita je 530-13570-43, NLB Banka a.d.
 • Izabrani ponuđač je dužan da uplati ukupni iznos za preuzetu Opremu tri dana nakon preuzimanja iste.
 • Pečatiran i potpisan Prilog 1 i Prilog 2.

 1. Vrijeme i mjesto podnošenja ponude:

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„Ponuda za kupovinu rashodovane stalne imovine.

Ne otvarati!“

Na koverti moraju biti naznačeni osnovni podaci o ponuđaču: naziv i sjedište ponudjača.

Ponude se dostavljaju svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 sati, zaključno sa 23.02.2018.godine do 16.00h, neposredno predajom na arhivu «Mtel» d.o.o. ili poštom na adresu:

ul.»Kralja Nikole» br. 27a,II sprat

81000 Podgorica

Crna Gora

 1. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će obaviti Komisija imenovana Odlukom direktora Društva za telekomunikacije «Mtel» d.o.o.  dana 26.02.2018.godine u 14h u prostorijama Društva.

Ponude koje su dostavljene poslije navedenog roka, kao i one koje su nepotpune ili otvorene neće se razmatrati.

Društvo za telekomunikacije „Mtel“ d.o.o. će sa najpovoljnijim ponudjačem zaključiti ugovor.

Nakon uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene i dostavljanja dokaza o istom, izabrani ponudjač će moći da preuzme predmetnu opremu.

Ponuđač koji ponudi najveću cijenu smatraće se Kupcem.

„Mtel“ d.o.o. zadržava pravo da poništi javni poziv za prodaju rashodovane stalne imovine ukoliko je nezadovoljan dostavljenim ponudama.

 1. Kontakt  tel  br. 068/100-220, 078/100-220

 1. Tekst ovog poziva objavljen je na veb sajtu Društva za telekomunikacije «Mtel»d.o.o., www.mtel.me